Croeso i Ysgol Bro Hyddgen

Gwireddu Breuddwydion

Prynhawn dydd Mawrth, 9 Gorffennaf, cynhaliwyd mabolgampau CA2. Bu’r plant o’r 4 tîm: Crewi, Dulas, Dyfi a Llyfnant, yn cystadlu mewn nifer o gystadlaethau, yn cynnwys rasys rhedeg cyflym a thros bellter; rasys cyfnewid; rasys rhwystr a mini marathon……..

Mae Eva Dimitriou ac Evie Smith yn aelodau o Ysgol Lwyfan PQA yn yr Amwythig ac yn mynychu sesiynnau bob dydd Sadwrn………

Diolch i gefnogaeth gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon, sicrhawyd cyllid i dalu am wersi yoga i blant Blwyddyn 2 – 5…….

Newyddion

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Glanhawyr

Mae Ysgol Bro Hyddgen yn chwilio am Glanhawyr. (2 x 10 awr yr wythnos) Am swydd ddisgrifiad llawn ac i ymgeisio cliciwch ar y dogfennau sydd wedi atodi neu, cysylltwch â'r ysgol drwy ebost:  lj@brohyddgen.powys.sch.uk neu T: 01654 704203. Dylid anfon...

Her Cemeg Caergrawnt

Cystadlodd Alexander Monnox a Tomos Chick yn yr Her Cemeg Caergrawnt. Llongyfarchiadau enfawr i  Tomos Chick o Flwyddyn 12 sydd wedi ennill Gwobr Gopr yn Her Cemeg Caergrawnt 2019.    

Enillwyr cystadleuaeth Tabernacl 2019

Eleni, o dan ofal Mrs Jane Baraclough, bu disgyblion blwyddyn 10, 11 a 12 yn cystadlu yng nghystadleuaeth y Tabernacle. Yr her oedd cyflwyno darn o waith ar ganfas, ar y thema hanes. Thema agored oedd yn tanio dychymyg y disgyblion oedd ‘Hanes’, wrth...

Fuoch chi ‘rioed yn morio?

Ddydd Gwener, 12 Gorffennaf, aeth dosbarthiadau Derwen a Masarnen ar daith i ymweld â Gorsaf RNL.I Aberystwyth ac i archwilio pyllau dŵr wrth lan y môr, fel rhan o’u halldaith y tymor hwn. Wedi iddynt dderbyn gwahoddiad i deithio ar y trên, roedd llawer...