Croeso i Ysgol Bro Hyddgen

Gwireddu Breuddwydion

Dyma ffilm gan y Cyfnod Sylfaen yn diolch i’n gweithwyr allweddol dewr. Cadwch yn saff bawb.
Here’s a film by the Foundation Phase, thanking all our brave key workers. Keep safe everyone.

Newyddion

Cynllun Dysgu o Bell yn cael ei gyhoeddi

Cynllun Dysgu o Bell yn cael ei gyhoeddi Mae Cyngor Sir Powys wedi cynhyrchu canllaw gwybodaeth i helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi iechyd emosiynol, lles a dysgu eu plant yn y cartref. Mae Cynllun Dysgu o Bell Powys yn nodi'r ffordd ymlaen ar gyfer dysgu yn ystod y...

Ddylai neb deimlo’n ofnus gartre

Ddylai neb deimlo'n ofnus gartre’ – Ymgyrch Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Rheolaeth drwy Orfodaeth  #BywHebOfn   Annwyl bawb  Nod ein hymgyrch ‘Ddylai neb deimlo'n ofnus gartre’ yw hysbysu’r rhai sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth ddomestig, trais rhywiol a...