Dathlu llwyddiant canlyniadau Safon Uwch yn Ysgol Bro Hyddgen

Mae staff a myfyrwyr Ysgol Bro Hyddgen yn falch iawn o ganlyniadau’r Chweched Dosbarth eleni. Mae’r pynciau sy’n cyflawni 100% A *- C mewn lefelau A yn cynnwys Cymraeg, Cerdd, Daearyddiaeth, Addysg Grefyddol, Ffrangeg a Celf. Cyflawnodd pob myfyriwr mewn cyrsiau galwedigaethol i safon Teilyngdod neu well, gydag 87% ar lefel Anrhydedd* neu Anrhydedd.

Mae bron pob myfyriwr wedi cael y graddau neu’r sgōr pwyntiau sy’n ofynnol iddynt fynd i mewn i’r brifysgol o’u dewis – gan gyrraedd eu targedau personol, sydd yn gyson yn dargedau heriol. Mae llawer wedi ennill lleoedd ar gyrsiau cystadleuol iawn mewn rhai o’r prifysgolion uchaf eu parch yn y wlad. Mae cymwysterau’r myfyrwyr wedi eu galluogi i ddechrau astudio ar gyfer cyrsiau gradd mewn pynciau mor amrywiol â Ffarmacoleg, Swoleg, Cemeg, Cerddoriaeth, Radiograffeg, Pensaerniaeth, a Saesneg.

Dywedodd y Pennaeth, Mr Dafydd Jones, ei fod yn awyddus i gydnabod bod llwyddiant pob myfyriwr wedi digwydd nid yn unig yn sgil eu gwaith caled eu hunain ond hefyd ymrwymiad, cefnogaeth ac ansawdd addysgu o safon uchel gan staff yr ysgol. “Mae’r rhain yn ganlyniadau ardderchog ac yn adlewyrchu gwaith caled ac ymroddiad y myfyrwyr, rhieni a staff Ysgol Bro Hyddgen i sicrhau bod gan bobl ifanc yn ein cymuned y cyfleoedd bywyd gorau posibl wrth anelu am eu llwybrau gyrfa dewisol. Hoffwn longyfarch yr holl fyfyrwyr a dymuno’r gorau iddyn nhw wrth iddynt symud ymlaen i’r brifysgol neu i fyd gwaith. Edrychaf ymlaen yn fawr iawn i glywed am eu llwyddiant parhaus yn y dyfodol. Rydym hefyd yn edrych ymlaen fel ysgol eto y flwyddyn nesaf i gynyddu maint ein chweched dosbarth, ac eto’n croesawu nifer sylweddol o fyfyrwyr newydd o du hwnt i’r dalgylch i ymuno â ni yn ein chweched dosbarth ”

Ymhlith y perfformwyr uchaf yn Safon Uwch roedd: Aur Bleddyn – ABCC

Harriet Bletcher – AABC

Aeryn Carpenter – ABC Anrhydedd* a Theilyngdod

Seren Faber A*C

Celt John ABCC

Stefan Jones ACC Anrhydedd

Owen Kimpton AAAC

Lewys Meredydd A*ABB

Macsen Tomos ABCC

Aur Bleddyn

Aur Bleddyn

ABCC – Safon Uwch

Tomos Chick & Rose Williamson

Tomos Chick & Rose Williamson

Tomos Chick - AAB Rose Williamson - AAC