Prosiect Adeilad Newydd

 

 Diweddariad

 

Rhaglen Ysgolion 21fed Ganrif

GWEINYDDIAETH DAWNUS  – Diweddariad 2

Cefndir

Ar 14eg o Fawrth, derbyniodd Gyngor Sir Powys gadarnhad fod cwmni Dawnus Construction yn nwylo gweinyddwyr, gan effeithio ar dair prosiect Ysgolion 21ain Ganrif. Derbyniwyd hysbysiad ffurfiol bod Grant Thornton wedi’u penodi’n weinyddwr swyddogol.

Diweddariad Prosiect

Blaenoriaethau Allweddol:

  • Cyflwynwyd cynlluniau Ysgol Bro Hyddgen i’r awdurdod cynllunio ddiwedd Rhagfyr. Bydd y cyngor yn gweithio ar yr ymholiadau er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflwyno gerbron y pwyllgor cynllunio fel mater o flaenoriaeth;
  • Paratoi’r pecyn tendro i ail-dendro Cam 2 (gwaith adeiladu); a
  • Yn dilyn penodi contractwr newydd, cyflwyno’r Achos Busnes terfynol gyda’r costau diwygiedig, i Lywodraeth Cymru.

3.1 Dyfarnwyd y cytundeb (dylunio) Cam 1 i gwmni Dawnus ym mis Mai 2018.  Ar y pryd, pan dderbyniwyd cadarnhad fod y contractwr yn nwylo gweinyddwyr, nid oedd Cyngor Sir Powys wedi arwyddo’r cytundeb terfynol (Cam 2).  Yn dilyn cyngor cyfreithiol a masnachol, cadarnhawyd y bydd y gwaith o ddatblygu Ysgol Bro Hyddgen yn cael ei ail-dendro.  Mae contractwyr SEWSCAP2 eisoes yn ystyried beth fydd y diddordeb o ran symud ymlaen â’r cynlluniau, ond mae nifer o faterion ariannol a chytundebol eto i’w hystyried. Mae cyfarfodydd eisoes wedi cael eu cynnal gyda thîmau dylunio a bydd y trafodaethau yn parhau yn ystod yr wythnosau nesaf.

3.2 Mae’r amserlen ar gyfer cwblhau y cynllun yn parhau i fod yn aneglur, serch hynny, bydd hyn yn dod yn eglur pan fydd contractwr newydd yn cael ei benodi.

Bydd Cyngor Sir Powys yn parhau i ddiweddaru ysgolion, aelodau lleol a’r prif ran-ddeiliaid yn gyson, fel y mae pob prosiect yn symud ymlaen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â:

School.modernisation@powys.gov.uk