Classcharts Ysgol Brohyddgen

 

 

Mewngyfnodi / Login

Mwy o ddelweddau a chyhoeddiadau i ddod / More images and announcements to come

 

Lawrlwytho’r app / Download the app

 

App Rieni / Parent App

App Plant / Student App

App Athrawon / Teacher App

 

Be ydi Classcharts? / What is classcharts?

 

Mae siartiau dosbarth yn caniatáu i rieni, gwarcheidwaid a’r ysgol gyfathrebu gyda’i gilydd a rhannu gwybodaeth bwysig am blentyn.

Mae ar gael trwy wefan y siartiau dosbarth ac ar apiau iOS ac android.

Bydd yn caniatáu i ddisgybl a rhiant / gwarcheidwad weld y wybodaeth ganlynol;

  • Presenoldeb
  • Prydlondeb
  • Agwedd at ddysgu ac ymddygiad
  •  
  • Cyhoeddiadau a negeswyr allweddol o’r ysgol
  • Amserlen pwnc

Classcharts allows parents, guardians and the school to communicate together and share important information about a child.

Its available via the classcharts website and on iOS and android apps.

It will allow a pupil and a parent/guardian to see the following information ;

  • Attendance
  • Punctuality
  • Attitude to learning and behaviour
  • Key announcements and messengers from the school

Subject timetable

 

Sut i mewngyfnodi / How to login

I gael mynediad at siartiau dosbarth bydd angen cod arbennig arnoch (un ar gyfer pob plentyn). Mae hwn wedi’i roi i’ch plentyn mewn llythyr. Os oes angen copi arall arnoch chi, cysylltwch â swyddfa’r ysgol; swyddfa@brohyddgen.powys.sch.uk neu ffoniwch 01654704200 a darperir un. Ar ôl i chi gael y cod hwn ar gyfer pob plentyn, gallwch gofrestru gan ddefnyddio siartiau dosbarth gan ddefnyddio’r mewngofnodi rhiant (chwith) a mewngofnodi yn y dyfodol gyda’ch cyfeiriad e-bost personol eich hun.

To access classcharts you will need a special code (one for each child). This has been given to your child in a letter. If you need another copy, please contact the school office; swyddfa@brohyddgen.Powys.sch.uk or phone 01654704200 and one will be provided. Once you have this code for each child, you can register using classcharts using the parent login (left) and login in future with your own personal email address.